Текущи проекти
Проект: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА СТАДИОНА В С. СЪРНЕВО"


МОСВ, ПУДООС – Национална Кампания "За чиста околна среда – 2017 г.", "Обичам природата – и аз участвам"

Стойност на проекта: 9 981,48 лв.

Срок на изпълнение: юни 2017 г. – ноември 2017 г.

Основна цел на проекта:
С реализацията на дейностите по проекта се цели постигане на реални резултати на територията на с. Сърнево, а именно изграждане на едно добре оформено, залесено и облагородено спортно съоръжение.


Цели на проекта:
•   трайното приобщаване на населението към „зелената идея” и изграждане на отговорно отношение към природата;
•   подобряване състоянието на стадиона и околното пространство;
•   създаване на комфорт за населението, в т.ч. деца, младежи и възрастни хора желаещи да се възползват от спортни занимания и развлечение;
•   повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез активното им включване в мероприятията по реализиране на проекта.

Дейностите по Проекта ще бъдат изпълнени изцяло с доброволния труд на жителите на село Сърнево.


Проект: „ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. ТРЪНКОВО"


МОСВ, ПУДООС – Национална Кампания "За чиста околна среда – 2017 г.", "Обичам природата – и аз участвам"

Стойност на проекта: 9 540,00 лв.

Срок на изпълнение: юни 2017 г. – ноември 2017 г.

Основна цел на проекта:
Основната цел на проект „Почистване и облагородяване на парк в с. Трънково” е за облагородяване на парковото пространство и повишаване на екологичната култура на населението, като съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.


Цели на проекта:
•   трайното приобщаване на населението към „зелената идея” и изграждане на отговорно отношение към природата (паркове, алеи и пр.);
•   подобряване състоянието на парка и кътовете за отдих;
•   създаване на комфорт за населението, в т.ч. деца, младежи и възрастни хора желаещи да се възползват от парковите пространства и местата за отдих;
•   повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез активното им включване в мероприятията по реализиране на проекта.

Дейностите по Проекта ще бъдат изпълнени изцяло с доброволния труд на жителите на село Трънково.


Проект: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ В С. ЛЮБЕНОВО”


МОСВ, ПУДООС – Национална Кампания "За чиста околна среда – 2017 г.", "Обичам природата – и аз участвам"

Стойност на проекта: 9 991,50 лв.

Срок на изпълнение: юни 2017 г. – ноември 2017 г.

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е трайното приобщаване на населението към поведение, ориентирано към опазване на околната среда и изграждане на отговорно отношение към природата.


Цели на проекта:
• подобряване настоящия облик на населеното място, чрез създаване на кътове за отдих;
• привличане интереса на жителите – временно или окончателно напуснали населеното място, в т.ч. деца и младежи, роднини на живущите;
• повишаване на екологичната култура на подрастващите чрез активното им включване в мероприятията по реализиране на проекта.
    
Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнени изцяло с доброволния труд на жителите на село Любеново.
/assets/Evropeiski_proekti/Tekushti_proekti/2015/logo_topal_obqd.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд - 2016"
BG05FMOP001-03.02


Проект: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАДНЕВО - 2016"

Оперативна програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд-2016”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

Стойност на проекта: 79 283,05 лв.

Срок на изпълнение: от септември 2016 до 31 декември 2019 година.

Основна цел на проекта:
Общата цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.


На 24.08.2016г. Община Раднево подписа Договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016" - публикувано на 29.08.2016 г.

Започва прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд" - публикувано на 31.08.2016 г.

Удължава се срока за прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ - публикувано на 10.09.2016 г.

Списък на оценени кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016” - публикувано на 05.10.2016 г.

Сключен е анекс за удължаване срока на Договора за предоставяне на БФП „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“ - публикувано на 09.05.2017 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 19.07.2017 г./assets/Evropeiski_proekti/Loga/OPOS_2014-2020.jpg

Проект: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО” -    ІІ ФАЗА

Оперативна програма: Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“

Стойност на проекта: 7 411 571,06 лв.

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е подобряване на качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в гр. Раднево и повишаване качеството на живот на населението в региона чрез инвестиране в изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

С реализирането на проекта:
• ще се подобри екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението;
• ще се подобри и качеството на водите на р. Сазлийка;
• ще се подобри ефективността при използване на водния ресурс;
• ще се подобри събирането и отвеждането на отпадъчните битово-фекални и дъждовни води.


Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, гр. Раднево“ - публикувано на 05.07.2016 г.

На 5 юли беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, гр. Раднево“ - публикувано на 07.07.2016 г.

Проведе се Междинна пресконференция по проект “Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, гр. Раднево” - публикувано на 27.04.2017 г.

На 19.05.2017 г. от 10:30 ч. ще се проведе Официална церемони "Откриване на обект" - публикувано на 18.05.2017 г.

На 19 май 2017 г. бе открита Новата пречиствателна станция за отпадни води на град Раднево - публикувано на 22.05.2017 г.


/assets/Evropeiski_proekti/Partniorski_proekti/Novi_vazmojnosti_za_grija/OPRCHRok.jpg
Проект: „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО”

Оперативна програма: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05М9ОР001-2.002 "Независим живот", приоритетна ос 2: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

Стойност на проекта:  499 956,16 лв.

Срок на изпълнение: от 1 юли 2016 г. до 1 април 2018 г.

Основна цел на проекта:
Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в община Раднево чрез осигуряване на пълноценен живот, като се повиши достъпа до социални услуги на лица с увреждания и хора над 65г. с ограничения в самообслужването, осигуряване на заетост и улесняване на достъпа до услуги за социално включване. От една страна проектът ще отговори на необходимостта от предоставяне на помощ на хора над 65г. с ограничения в самообслужването във връзка с невъзможността им да организират самостоятелно бита си и ежедневните си нужди, както и липсата на социални контакти. От друга страна проектът ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на община Раднево.

Община Раднево подписа договор за изпълнение на проект „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево” - 17.06.2016 г.

Започва прием на заявления за подбор на персонал и потребители по проект „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”, Договор BG05M9OP001-2.002-0266-C01 - 05.08.2016 г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Сътрудник социални дейности” и “Социален работник” по проект “Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. - 17.07.2016 г.

На 11.08.2016 г. се състоя среща в изпълнение на проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево” - 12.08.2016 г.

Списък на одобрени кандидати по проект “Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево” - 23.08.2016 г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността “Личен асистент” по проект “Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. - 23.08.2016 г.

Списък на оценени кандидати по проект “Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево” - 31.08.2016 г.

Списък на оценените потребители на узлугата в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект "Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево" - 19.09.2016 г.

Списък на одобрените потребители на услуги в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект “Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево" - 21.09.2016 г.

Обучение на Лични асистенти по проект "Независим живот за нуждаещите се в община Раднево" - 21.09.2016 г.

Встъпителна пресконференция по проект "Независим живот за нуждаещите се в община Раднево" - 28.09.2016 г.

Напредък по изпълнението на проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево” - за периода юли–октомври 2016 година - 07.10.2016 г.

Списък на одобрените потребители и на резервите на услугите в Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - 06.12.2017 г.

Напредък по изпълнението на проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево” - за периода октомври-декември 2016 година - 04.01.2017 г.

Списък на одобрените потребители и на резервите на услугите в Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - 01.03.2017 г.

Напредък по изпълнението на проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево” - за периода януари-март 2017 година - 04.04.2017 г.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg