Продажба
Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване


Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване


Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж - за 19.09.2018г.


Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване


Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване за обект

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване с предмет продажба на транспортни средства

Община Раднево обявява публичен търт с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет продажба на имоти и отстъпване право на строеж

Община Раднево обявява публичен търг с явно наддаване за обект -решение №95/25.02.2016г. на Общински съвет -Раднево,обнародвано в ДВ,бр.22 от 14.03.2017г.

Община Раднево обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост


Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg