Териториално и селищно устройство

                                                      

Заповед относно разрешаване на свободен достъп до имотите на територията на Община Раднево


Технологичен път за извършване на услуги по Териториално и селищно устройство

 
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на сгради на основание §127 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционен проект с оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект - ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект - инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверка на скица

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица на УПИ /ПИ/

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на технически паспорт на строеж

Заявление за одобряване на проект - ПУСО / ПБЗ

Заявление за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство,
присъединяване и основен рна осемонт нование чл.2 от Наредбата за условията
и реда за разкопаване на елементите на техническата инфрастриктора на Община Раднево.

Заявление за регистриране на строеж от пета категория

Заявление за удостоверение за предадена документация на завършен обект /чл. 54а, ал.2 от ЗКИР/ 

Заявление за разрешение за поставяне 

Заявление за разрешение за строеж  

Заявление за издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради по /чл.202 от ЗУТ/

Заявление за присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж - чл. 157, ал.2 от ЗУТ
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg