Общинска собственост
Технологичен път за извършване на услуги по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Формуляр за картотекиране, като крайно нуждаещ се за общинско жилище
 
Формуляр на удостоверение за картотечна група  

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29 ал.1 ЗУЕС

Регистрационна карта на сдружение на собствениците

Уведомление към чл.9 Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър  на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уведомление по чл.46 б ЗУЕС

Протокол от Общо събрание на собствениците/представителите на собствениците на етажната собственост

Заявление за учредено право на строеж

Заявление за учредяване допълнително право на строеж

Заявление за закупуване на имот, в който е учредено право на строеж

Заявление за издаване на удостоверение - апартамент

Заявление за издаване на удостоверение - имот

Заявление за издаване на копия на документи

Заявление за издаване на заповед за отписване на имот

Заявление за издаване на удостоверение за липса/наличие на реституционни претенции към имот

Универсално заявление
 
 
 
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg