Заповеди

                                                                                                                                                                                              2017 г.

Заповед №2289 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите, вида на извършваните услуги и честотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2018г.
 
Заповед №61 от 10.01.2017 г. на д-р Теньо Тенев, кмет на община Раднево

2016 г.                                             


2015 г.                                             
 

Заповед № 1904 от 16.10.2015 г. на Кмета на Община Раднево за утвърждаване Правила за организация, подготовка и провеждане на зимното поддържане на пътищата от ІV-класна пътна мрежа на територията на община Раднево, улиците в град Раднево и поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено ползване при зимни условия /снегопочистване и опесъчаване/ в населените места на територията на община Раднево за експлоатационен сезон 2015/2016 г.
- Правила

Заповед №РД-07-422/05.08.2015 г. на Директор на ОД "Земеделие" - Раднево за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 г.

Заповед № 1402 от 31.07.2015 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на прокари към местата за паша и водопой на селскостопанските животни към поземлени имоти с начин на трайно ползване - паша, мера, ливада, в землището на гр.Раднево

Заповед № 1309 от 21.07.2015 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд

Заповед №447/31.03.2015 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, приети с Решение № 925/11.03.2015 г. на Общински съвет - Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за забраняване пашата на селскостопански животни в горски територии на територията на Община Раднево


  2014 г.


Заповед на Кмета на общината във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници


Заповед на Кмета на Община Раднево за утвърждаване правила за организация, подготовка и провеждане на зимното поддържане на пътищата от IV - класна пътна мрежа на територията на Община Раднево, улиците в град Раднево и поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено ползване при зимни условия в населените места на територията на Община Раднево за експлоатационен сезон 2014/2015 г.


Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършваните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и честотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2015 г.


Заповед на Кмета на община Раднево за осигуряване на обществен ред за провеждане на Изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за опазване на обществения ред през Коледните и Новогодишните празници в общината

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Археологически парк "Нов живот за миналото", подготовка на обявление по чл. 91 от КТ, назначаване на комисия по допускане и провеждане на конкурса

Заповед на Кмета на Община Раднево за гробищните паркове в Община Раднево

Заповед  на Кмета на Община Раднево за опазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници в общината

Заповед на Кмета на Община Раднево за публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот в землището на с.Знаменосец

АРХИВ

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси /сметосъбиране и сметоизвозване/ - 2012г.

Заповед на Кмета на община Раднево за сформиране на комисия за осъществяване на контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на въздуха   

Заповед на Кмета на община Раднево за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на Община Раднево за утвърждаване на формули за разпределяне на средства за 2011 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси /сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на община Раднево за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg