Проекти по Оперативна програма "Административен капацитет"
Проект: "ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДНЕВО ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ Й"

Заключителна пресконференция по проект: " По-голяма ефективност на общинска администрация Раднево чрез оптимизиране на структурата и функциите й"Прое
кт: "ОБЩИНА РАДНЕВО – КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И ЕФИКАСНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА"

Община Раднево продължава изпълнението на проект "Община Раднево - компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса" Договор № А12-22-166/29.05.2013 г., бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, който се финансира по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Приключва европроект за повишаване квалификацията на общината

Приключи проект „Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”Проект: "ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДНЕВО"

Провеждане на фокус групи във връзка с изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево”, Договор № 13-13-105/27.11.2013г.

Проведена дискусия за обсъждане спецификите на Програмата за опазване на околната среда за периода 2014 - 2020 г.

Проведено обществено обсъждане на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.

Успешно приключи проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево”, Договор № 13-13-105/27.11.2013г.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg