Местни данъци и такси

Заповед №659/06.04.2017г. във връзка с чл.19 ал.3 и §8 от ПЗР на Наредбата на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Образец на заявление за оттегляне на декларация по чл.19, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Съобщение във връзка с осигурена възможност в звено "Местни данъци и такси" за картови плащания чрез инсталирано ПОС терминално устройство

Съобщение за лицата, подали декларация за определяне такса битови отпадъци за 2017г. на база количество


Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево


Съобщение за получаване на нови данъчни съобщения за размера на такса битови отпадъци

Банкови сметки на Община Раднево

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Искане за удостоверение за данъчна оценка

Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък-2012г.

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци

Искане за издаване на документ

Декларация за продадено/бракувано МПС
  
Технологичен път за извършване на услуга - Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
   
Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти
   
Формуляри на декларации, искания и други документи свързани със заплащане на данъци, с указания за тяхното попълване и подаване, разработени от Националната агенция за приходите  

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg