Обявления

Обява
20.02.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Съобщение
15.02.2018
Съобщение във връзка с опазване чистотата на атмосферния въздух и нарушеното му качество в община Раднево

Обява
15.02.2018
Обява за публичен търг с явно наддаване

Съобщение
15.02.2018
Съобщение във връзка с разрешаване изработването на ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ I-311 кв.29 по плана на с .Землен, общ. Раднево, обл. Стара Загора

Обява
13.02.2018
Дирекция "Бюро по труда"- гр.Раднево обявява свободни работни места

Обявление
08.02.2018
На основание чл.37 и, ал.3 от ЗСПЗЗ се обявява Приложение №2 към Решение № 398 от 25.01.2018г. на Общински съвет Раднево - ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НТП- ПАСИЩЕ,МЕРА ,ЛИВАДА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ СТОПАНСКА 2018-2019 ГОДИНА.На основание чл.37 о, ал.3 от ЗСПЗЗ се обявява Приложение № 3 към Решение № 398 от 25.01.2018г. на Общински съвет Раднево - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg