Обявления

Обявление
19.06.2018
Дирекция "Бюро по труда" обявява свободни работни места

Обявление
18.06.2018
Община Раднево, Дирекция ТСУ съобщава на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ , че са публикувани в държавен вестник брой 50/15.06.2018г. съобщения за изготвени проекти.ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ.ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН

Съобщение
12.06.2018
Дирекция "Бюро по труда" обявява свободни работни места

Обява
12.06.2018
Обява във връзка с инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Стара Загора.Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на върху околната среда. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Обява
12.06.2018
Обява във връзка с инвестиционно намерение "Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград - Нова Загора".Обява до заинтересованите лица и общественост.Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление
11.06.2018
На основание чл.37 и, ал.8 от ЗСПЗЗ се обявяват:- Протокол №1 за разпределените по реда чл. 37 и, ал. 6 пасища мери и ливади; - Протокол №2 за разпределените по реда чл. 37 и, ал. 7 пасища мери и ливади.

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg