Обявления

Съобщение за публично обявление
21.06.2017
Открита е процедура за служебно изменение на разрешително за водовземане на подземни води с цел  на водовземането – „водоснабдяване за други цели” на обект в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора. За Информация тук!Съобщение за публично обявление на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Съобщение
19.06.2017
Съобщение във връзка с разрешаване изработването на ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за изграждане на "Ново външно ел. захранване на СОГ "Могила"",находящ се в землището на с.Боздуганово,община Раднево,обл. Стара Загора

Обявление
16.06.2017
Обявление относно започването на процедура по принудително отчуждаване на имоти на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-440 от 29.05.2017г. и №ЗМФ 529 от 01.06.2017г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите

Обявление
12.06.2017
Обявление относно публикуването в държавен вестник бр.46/09.06.2017г. Решение №519/25.05.2017г. за одобряване на ПУП ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на разпределителен газопровод през ПИ №0.62,0.63,0.61,0.58,0.59,0.60,0.53,0.52,0.49,0.55,0.57 и 0.48 в землището на с.Ковачево.

Съобщение
08.06.2017
Съобщение във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта и с цел недопускане на трудови злополуки

Съобщение
31.05.2017
Съобщение във връзка с разрешаване изработването на ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ VIII-143 в кв.41А по плана на с.Землен, общ. Раднево.

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg