Обявления

Обявление
23.05.2019
Община Раднево отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповеди: №1054/21.05.2019 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ХІІІ-370 в кв. 17 по плана на с. Землен; №1055/21.05.2019 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІІІ-479 в кв. 55 по плана на с. Коларово.

Обява
21.05.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
17.05.2019
Обява за открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал с предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката.  Обява от Изпълнителна Агенция по околна среда за открит обществен достъп до документи.

Съобщение
14.05.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обявление
13.05.2019
Община Раднево уведомява собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в периода от 17.05.2019 г. до 19.05.2019 г. Фирма ЗКПУ „Бели бряг“ с. Бели бряг ще извърши третиране на площи от землището на гр. Раднево с хербициди.Уведомително писмо

Обявление
13.05.2019
На 18.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала №1 на Община Раднево - първи етаж, ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg