Обявления

Обявление
19.02.2019
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповеди:- №317/19.02.2019 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІ-5 в кв. 6 по плана на с. Маца; №318/19.02.2019 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІV-525 в кв. 74 по плана на с. Полски Градец; №319/19.02.2019 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІІІ-729 в кв. 58 по плана на с. Сърнево.

Обява
19.02.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
14.02.2019
Община Раднево, област Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен архитект" на Община Раднево

Обява
12.02.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Протоколи от работата на Комисията назначена със Заповед № 127/22.01.2019 г. на Кмета на община Раднево за получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, депозирани за участие в процедура с предмет: „Избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Раднево"
08.02.2019
Протокол №1   Протокол №2

Обява
05.02.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg