Обявления

Обявление
18.08.2017
Обявление във връзка с разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ XV-241 в кв. 26а по плана но село Коларово

Обява
17.08.2017
Обява за конкурс за заемане на длъжността:Управител на център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Раднево

Обявление
07.08.2017
Заповед №РД-07-224/02.08.2017г. във връзка с определянето на комисия, в състав по землища в Община Раднево

Обява
07.08.2017
Обява относно изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на Община Раднево, които ще се ползват през стопанската 2017/2018г.

Обявление
04.08.2017
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Старши експерт", отдел "Обществени поръчки", дирекция "Обществени поръчки и евроинтеграция"

Обявление
02.08.2017
Обявление във връзка с изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раднево в местност Кайнака.

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg