Новини
Конкурс на тема „РАДНЕВО-МОЯТ ГРАД“
10.05.2019

С Т А Т У Т

на конкурс за снимка и литературно произведение (есе) или публицистичен материал (новина, репортаж) на тема:

„РАДНЕВО-МОЯТ ГРАД“,

посветен на 55-годишнината от обявяването на Раднево за град и 60-годишнината на вестник „Марица-изток“

ОРГАНИЗАТОРИ:

Организатори на конкурса са Община Раднево и Издателска къща „Марица изток“ ЕООД. 
ЦЕЛ
Конкурсът цели да:

- провокира участниците да наблюдават света около себе си като снимат и пишат по темата, излагайки личностна позиция;
- повишаване самочувствието и насърчаване обичта към родния край , съпричастност с живота на града;
- провокиране на участниците да търсят добрите новини, да имат гражданска позиция по различни делнични теми и да изразяват универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност;
- авторите на снимките да покажат красотите на града, да изложат в снимков материал най-атрактивните за тях места в града, както и културни забележителности, пейзажи и други;
- чрез снимки и текст да се покаже уникалността на град Раднево и най-красивите му местности.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участие в конкурса могат да вземат ученици от училища в Община Раднево и ученици, които учат в учебни заведения в други градове, но са от Раднево, разпределени в три възрастови групи:

5-7 клас; 
8-10 клас; 
11-12 клас. 
Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса и максимум 2 творби в конкурса за литературно произведение или публицистичен материал, по един за всяка категория, които да са до 2 печатни страници, набрани на компютър.
Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 години (да са направени през 2017-а, 2018-а и 2019-а).

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ПРАВИЛА ЗА СНИМКИТЕ, ИЗПРАЩАНИ ЗА ФОТОКОНКУРСА

◄ Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака;
◄Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна;
◄Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi; 
◄Файловете не трябва да са по-големи от 10MB; 
◄Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер); 
◄Допускат се следните допълнителни обработки на снимката; 
- обработка на яркост и контраст; 
- изостряне на изображението; 
◄Допускат се само снимки, съобразени с темата „Раднево-моят град“; 
◄Допускат се фотоколажи, както и снимки, които са ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики; 
◄Задължително е да се предоставят снимки, както в електронен вариант (e-mail, флаш памет или диск), така и на хартиен носител с размери 15/21 в надписан плик със заглавие на снимките и история към тях;
◄Не се допускат снимки тип селфи и снимки, на които са заснети хора, на които не е писмено декларирано съгласието за тяхното заснемане; 
◄При изпращане на снимките трябва да се изпишат трите имена на участника, точен адрес, телефон за връзка и телефон на родител; 
◄Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получените на хартиен носител фотографии; 
◄С участието си в конкурса всеки участник декларира и гарантира, че представените фотографии са създадени от автора-участник в конкурса. С участието си в конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите условия на конкурса и родителите и/или попечителите на участника декларират, че са наясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на електронен адрес: mariza_iztok@abv.bg и в редакцията на вестник „Марица-изток“ на адрес: ул. „Гита“№2 (на гърба на Археологически музей „Марица-изток“). 
Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката;
- име на автора фотограф;
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака);
- година на заснемане;
- име на родител/настойник;
- телефон за връзка на родител/попечител.

Към литературното произведение или публицистичния материал, участващи в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- име на автора;
- училище, в което учи, клас и паралелка;
- телефон за връзка на родител/настойник или класен ръководител.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

СРОКОВЕ

● Срок за изпращане на снимките и литературните произведения или публицистичните материали: до 27 май 2019 година до 12:00 часа;
● Комисии от компетентни журита ще заседават на 28 май в 14:30 часа и ще оценяват представените снимки и печатни материали;
● Наградените ще бъдат обявени на специална церемония на 3 юни 2019 г. от 17:30 часа в Художествена галерия-Раднево.

НАГРАДИ

От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място и по една поощрителна награда с грамоти и предметни награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването на удостоените с призови места ще се състои на 3 юни 2019 г. от 17:30 часа в Художествена галерия-Раднево.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg