Новини
Конкурс за мултимедийна презентация на тема „Марица-изток” и аз-история с бъдеще”, посветен на 55-годишнината от обявяването на Раднево за град и 55-годишнината на рудник „Трояново-3”
27.03.2019
СТАТУТ
На конкурс за мултимедийна презентация на тема „Марица-изток” и аз-история с бъдеще”, посветен на 55-годишнината от обявяването на Раднево за град и 55-годишнината на рудник „Трояново-3”
ОРГАНИЗАТОРИ:
Организатор на конкурса е „Мини Марица-изток” ЕАД със съдействието на Община Раднево и учебните заведения на територията на общината.
ЦЕЛ:
Конкурсът има за цел да провокира мисленето на младите хора, да стимулира формулирането на индивидуална позиция по зададената тема, да задълбочи уменията на учениците в издирването и интерпретацията на факти от историята и развитието на Раднево и комплекса “Марица-изток”, да обогати познанията им, да провокира творческото представяне, да подпомогне учителите в осъществяването на извънкласни форми на обучение. 
ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
Право на участие имат учениците от V до XII клас от учебните заведения на територията на община Раднево. Конкурсът се провежда в две възрастови категории – V – VIII клас и IX – XII клас. Участието може да бъде индивидуално или колективно – в екип до трима ученици.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Мултимедийната презентация трябва да отговаря на следните изисквания:
• За изработването на презентация да се използва MS Power Point или друг подходящ софтуер
• Обем на мултимедийната презентация - до 20 слайда.
• Може да включва текст, аудио, снимки, анимация, видеоклип и т.н.
• Да бъде естетически и технически оформена по тематичното направление.
• Презентацията трябва да изразява личното мнение и отправеното послание.
• Участниците следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта.
• Мултимедийната презентация трябва да бъде предоставена на електронен носител.
• Да бъде придружена от информация за автора – трите имена, учебно заведение, клас, ръководител, телефон и e-mail.
• Продължителността на представянето на презентацията да бъде до 10 минути.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
• Точно и ясно формулирана теза;
• Логическа последователност на изложението;
• Изчерпателни и задълбочени изводи и обобщения;
• Познаване на историческите факти, подходящо подбрани аргументи;
• Стил, езикова и техническа компетентност, естетическо оформление;
• Оригиналност и творчески подход към темата;
• Лично отношение;
• Поощрява се използването на авторски материал;
ОЦЕНЯВАНЕ:
5-членно компетентно жури с председател доц. Васил Хаджиилиев оценява мултимедийните презентации.
НАГРАДИ:
От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти и предметни награди. Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването на удостоените с призови места ще се състои на 30 май 2019 г. в Информационния център на „Мини Марица-изток” ЕАД.
Ще бъде присъдена и една Специална награда. Носителят й ще представи своята презентация на Международната научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора в началото на месец юни 2019 г.
СРОКОВЕ:
Мултимедийните презентации се предават в срок до 17 май 2019 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД в електронен вариант на e-mail: mmi-press@marica-iztok.com или на адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” № 13, отдел „Секретариат и комуникации”, за конкурса „Марица-изток” и аз-история с бъдеще”.
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg