Новини
ПОКАНА
08.11.2018

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН-СМЕТКА „ЧИСТОТА“ ЗА 2019 г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци на територията на общината се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
  2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

В тази връзка Община Раднево кани местната общност – граждани, бизнес и обществени организации, юридически лица и всички заинтересовани,  да вземат участие в публично обсъждане на проекта на план-сметка „Чистота“ за 2019 г., преди нейното приемане от Общински съвет – Раднево.

       Публичното обсъждане ще се проведе на 16.11.2018 г.  от 17.00 ч. в Зала № 1 на Общинска администрация.

 

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на Община Раднево

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg