Новини
Стартира приемът на документи за финансово подпомагане на деца с изявени дарби
03.11.2017
        С Решение № 498/ 27.04.2017 г. на Общински съвет – Раднево се прие Програма за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за 2017г., която е система от мерки за осигуряване на финансово подпомагане, с цел стимулиране възможностите и изявите на даровити деца от община Раднево.
        Право на насърчаване има всяко дете от Oбщина Раднево, ученик от общинско училище, до навършване на 18 годишна възраст с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта. Стимулиране на деца, отбори и групи, отличени с І, ІІ, и ІІІ място в национални, регионални и общински конкурси, фестивали, турнири, олимпиади.

       Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
- детето;
- родител, настойник /попечител или лице, полагащо грижи за детето/;
       За осъществяване на тези мерки се представят следните документи:
- искане за предоставяне на специална закрила по образец;
- копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
- покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание    или документ, потвърждаващ участието;
- документи, удостоверяващи класирането на детето;
- трите имена на родителя, настоящ адрес и ЕГН.

      Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби може да изтеглите ТУК!

     Комплектът документи, с който се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби, се подава до кмета на Община Раднево.
     Срок за прием на документи: 06.11.2017 г. - 17.11.2017 г. включително се приемат документи в деловодство на Oбщинска администрация Раднево.
     За контакти Милица Тонева, гл.специалист „Младежки дейности и спорт”, тел. 0417/ 81 241
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg